Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim na stránkach internetového obchodu www.nabytokprofi.sk . Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez udania dôvodu. Na už uzatvorenú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné podmienky platné v deň jej uzatvorenia.

 

PREDÁVAJÚCI: 

PROFI nábytok

Považské Podhradie 401

017 04   Považská Bystrica

 

IČO:        46 855 050

IČ DPH:  SK 1073376447

Zápis:     Obvodný úrad Považská Bystrica

               Číslo živ. registra: 330-20202

Telefón:   0907/579 925

E-mail:    profinabytok @ px.sk   

Orgán dozoru:   Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčanský kraj,

                            Andreja Sládkoviča 11,  971 01 Prievidza 1

                            Telefón:  046/5422 771

                            E-mail: tn@soi.sk                       

Prevádzková doba:   pondelok - piatok od 9:00 - do 15:00 hod

 

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Profi nábytok odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.nabytokprofi.sk.  Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

Predávajúci je povinný dodať na základe už uzatvorenej kúpnej zmluvy ( potvrdenej objednávky) kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabaezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho zadodaný tovar.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej objednávke.

 

OBJEDNANIE TOVARU

Objednávku môžte zadať týmito spôsobmi:

 • ON-line - zaregistrovaním sa v e-shope
 • Rýchla objednávka - vyplnením formulára TU.

 

OBJEDNÁVKA A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY E-SHOPOM, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie  všetkých údajov a náležitkosti požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.

Náležitosti objednávky:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • kontaktná osoba
 • fakturačná a dodacia adresa
 • telefónne číslo a e-mailová adresa
 • ak sa jedná o právnicku osobu IČO, DIČ, IČ DPH (uvádza platca DPH)
 • objednávací kód tovaru
 • počet kusov
 • cena za jednotku, suma celkom
 • dátum vystavenia objednávky
 • spôsob úhrady tovaru
 • spôsob dopravy

 

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky a potvrdením objednávky predávajúcim.

Po odoslaní objednávky Vám bude doručené na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ Vám tento email nebude doručený, skontrolujte si prosím, či ste pri registrácii zadali správnu emailovú adresu ( po prihlásení v registácii ju môžete meniť). Ak je emailová adresa správna a napriek tomu Vám automatické potvrdenie objednávky nebolo doručené, kontaktujte nás na tel. čísle 0907 579 925. Toto automaticky generované potvrdenie slúži len na overenie správnosti zadania objednávky, nie je považované za kúpnu zmluvu. Tá vzniká až po ručnom spracovaní a overení Vašej objednávky našim pracovníkom a jej následnom potvrdení e-mailom do 24 hod.

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky musí kupujúci urobiť písomne zaslaním emailu na adresu objednavky@nabytok-profi.sk.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar v lehote určenej v kúpnej zmluve alebo cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu tovaru za zrušenú objednávku, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní na určený účet.

 

CENA TOVARU

Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného uhradenia jeho ceny kupujúcim. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Ceny v eurach sú prepočítane konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovarov v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru mimo už uzatvorených a potvrdených objednávok. Náklady spojené s montážou a výnosom nie sú zahrnuté v cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.  

Spoločnosť Profi nábytok je platcom DPH.

 

MOŽNOSTI PLATBY

Na dobierku kuriérom

 • vybraný tovar je kupujúcemu zaslaný na dobierku
 • termín dodania - upresnený prostredníctvom e-mailu
 • platba - pri prevzatí tovaru
 • daňový doklad bude zaslaný elektronickou poštou
 • poplatok za tento typ platby je 2,90 €

 

Bankovým prevodom

 • zaslaním objednávky bude kupujúcemu pridelené číslo objednávky
 • e-mailom po potvrdení objednávky budú kupujúcemu doručené všetky údaje potrebné k prevedeniu platby
 • tovar sa expeduje až po prijatí platby na účet predávajúceho, presný termín je kupujúcemu oznámený telefonicky a e-malom   
 • daňový doklad bude zaslaný elektronickou poštou
 • číslo účtu: 2551317556 / 0200
 • tento typ platby je bez poplatku

 

DODACIA DOBA

Pri tovare skladom je dodacia doba do 5 pracovných dní po potvrdení objednávky ( tento termín neplatí pri prevádzke eshopu počas vianočných sviatkov ) .

Pri tovare na objednávku je dodacia doba pre konkrétny tovar uvedená priamo pri položke na internete. V prípade predĺženia dodacej doby zo strany výrobcu je povinný predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať e-mailom.

 

DOPRAVA TOVARU

Doprava tovaru nad 200,- € je na celom území SR zdarma. Do 200,- € s DPH účtujeme za dopravu 7,- €. Tovar bude doručený prostredníctvom prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Dopravca nezabezpečuje vynesenie tovaru na poschodie ani inú manipuláciu s tovarom mimo vozidla. Kupujúci je vopred telefonicky prípadne e-mailom informovaný o termíne a spôsobe expedície tovaru.

Dodanie tovaru je do 48 hodín od prevzatia zásielky prepravnou spoločnosťou zo skladu.  Prepravná spoločnosť bude mať k dispozícii Vaše telefónne číslo pre prípad nezastihnutia na danej adrese. Telefonicky si môžete objednať opätovné doručenie, ktoré si s pracovníkmi prepravnej spoločnosti dohodnete. Toto druhé doručenie je zadarmo. Tovar si môžete prebrať aj na konkrétnom regionálnom depe prepravnej spoločnosti. V prípade, že  Vám v avizovaný deň prepravná spoločnosť zásielku nedoručí, neváhajte nás kontaktovať.

Pokiaľ neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. zrušenie objednávky v prípade, keď už bol tovar odoslaný, alebo nie je aj napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba, alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu atď.), nesie kupujúci náklady na dopravu alebo náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške!

 

PREVZATIE ZÁSIELKY

Kupujúci má povinnosť pri preberaní zásielky od prepravnej spoločnosti dôkladne skontrolovať:

 1. Neporušenosť obalu - akékoľvek porušenie originálnej pásky s logom výrobcu alebo iné mechanické poškodenie obalu svedčiace o vniknutí do zásielky. Ak došlo k mechanickému poškodeniu obalu je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade, že tovar je poškodený spísať reklamačný protokol a o celej situácii informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu na adrese reklamacie@nabytok-profi.sk.
 2. Počet balíkov – je potrebné zapísať do preberacieho protokolu, ktorý sa podpisuje pri preberaní zásielky. Toto je nevyhnutné v prípade, ak by nebola dodaná časť zásielky.
 3. Zásielka obsahujúca sklo – ihneď rozbaliť a skontrolovať.

 

PREVZATIE DAŇOVÉHO DOKLADU

Daňový doklad (faktúra) bude kupujúcemu dodaný elektronickou poštou (prostednictvom e-mailu). Faktúra slúži aj ako záručný list, keď spolu s tovarom nie je dodaný záručný list výrobcu. V prípade potreby si môžete do 14 dní od doručenia zásielky vyžiadať kópiu zaslaného daňového dokladu.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a do ďalších 14 dní je povinný tovar doručiť na vlastné náklady na adresu dodávateľa. V tomto prípade je nevyhnutné zaslať list v danej lehote, v ktorom bude písomne uvedená žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy v tejto lehote a dodržanie nižšie uvedených podmienok je garanciu vrátenia plnej kúpnej ceny tovaru.

 • kontaktujte nás e-mailom na objednavky@nabytok-profi.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru.
 • tovar nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený a kompletný v pôvodnom obale (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu)
 • peniaze za tovar budú vrátené do 14 pracovných dní  prevodom na účet   
 • náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci
 • tovar neposielate poštou ani kuriérom. Predávajúci neručí za jeho stratu prípadné poškodenie.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho  opotrebenia o  hodnotu opravy a uvedenia do pôvodného stavu.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a  mailovú adresu. 

Kupujúci zaslaním objednávky dáva súhlas v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschoval jeho osobné údaje najmä tie , ktoré sú potrebné na účely plnenia povinnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia dopravy a na marketingové účely. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať s právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV ( ARS )

Kupijúci má od 1. februára 2016 právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na profinabytok@px.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá má byť dostupná od 15. februára 2016 online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Objednávkový formulár
Meno a priezvisko *
Adresa *
Adresa dodania *
Telefón *
E-mail *
Názov tovaru *
Variant tovaru (farba, poťah...) *
Objednávkový kód tovaru *
Množstvo *
Cena s DPH *
Cena s DPH spolu *
Súhlasím s obchodnými podmienkami *
Odpíšte text z obrázku *
verify

E-shop

© 2018 Nábytok Profi - kliknite si na zľavu - dodanie do 3 dní vždy zadarmo • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP