Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva kupujúceho alebo akékoľvek práva kupujúceho voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianského zákonníka a zodpovednosti za vady predanej veci podľa Občianského zákonníka (§ 622 a § 623, kde je spotrebiteľ poučený o svojich právach).
 2. Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledovných podmienok bude vadný výrobok (alebo jeho časť či súčasť) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením,neodbornou montážou a inštaláciu, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami,či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C, skladovaní vo vlhkom prostredí.   
 3. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na závady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo, o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u kupujúceho zaniká aj neoznámením zjavných závad pri prevzatí tovaru.                                                                             
 4. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručnú opravu) do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
 5. Záručná doba sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim .
 6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť záručná doba nanovo od jeho prevzatia.

 

Postup pri uplatatňovaní reklamácie:

 • zaslať písomnú reklamáciu e-mailom na reklamacie@nabytok-profi.sk, príp. vyplniť a odoslať formulár.
 • presne identifikovať reklamovanú časť alebo reklamovaný diel,podľa montážneho návodu, uviesť presné identifikačné čísla reklamovaných čatí, dielov
 • pre rýchlejšie vybavenie reklamácie je nutné, aby kupujúci priložil foto poškodenej časti tovaru
 • doručiť reklamovaný tovar na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu
 • zásielky na dobierku nepreberáme, tovar odporúčame pri odosielaní poistiť
 • predložiť dokumenty, ktoré obdržal pri nadobudnutí tovaru (faktúra, doklad o zaplatení, záručný list a pod.)
 • predložiť dokumenty, ktoré obsahoval samotný tovar (montážny návod, návod na použitie)
 • dohodnúť termin doručenia 1 deň vopred na tel. č. 0907/579 925
 • doručenie reklamovaného tovaru je možné len v pracovných dňoch Po - Pi od 9:00 do 15:00 hod
 • prevádzkovateľ rozhodne o rekamácii ihneď
 • pri reklamácii, ktorú treba konzultovať s výrobcom rozhodne do 3 pracovných dní
 • v prípadoch, kde sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie
 • ak sa obhliadka reklamovaného tovaru uskutočnila priamo u kupujúceho, o výsledku bude kupujúci informovaný prostredníctvom reklamačného technika, ktorý obhliadku vykonal
 • po ukončení reklamačného konania, predávajúci telefonicky alebo e-mailom informuje kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, zároveň ho vyzve k prevzatiu opraveného, vymeneného tovaru a reklamačného protokolu

 

Reklamácia musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúru)
 • záručný list (ak nie je dodaný výrobcom, záručným listom je doklad o nadobudnutí)
 • adresu a kontakt na kupujúceho príp. inú osobu oprávnenú k riešeniu reklamácie tel. číslo, e-mail

 

V prípade, že uvedené náležitosti nebudú obsahom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať reklamačné konanie.

Záručný a pozáručný servis poskytuje:  Profi nábytok, Považské Podhradie 401, 017 04 Považská Bystrica.  V prípade otázok nás kontaktujete na profinabytok@px.sk alebo tel. č.: 0907/579 925.

Reklamačný formulár
Meno a Priezvisko *
Adresa *
Telefón *
E-mail *
Číslo faktúry *
Dátum dodania tovaru *
Názov reklamovaného tovaru *
Popíšte reklamovanú závadu *
Odpíšte text z obrázku *
verify

E-shop

© 2024 Nábytok Profi, Považská Bystrica - nábytok skladom dodanie do 3 dní • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP